Programet
Antikorrupsion / Hulumtime

Keqpërdorimi në prokurim publik

Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të monitorimit në gjykatat themelore ka trajtuar me prioritet monitorimin e rasteve të tilla të keqpërdorimit dhe mashtrimit në prokurim publik nga zyrtarët dhe institucionet e ndryshme të vendit.

Organizata për Demokraci dhe Anti-Korrupsion, dhe Dinjitet, gjatë procesit për ndryshim dhe plotësim të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, kishte propozuar amendamentin që në Kodin e ri Penal të jetë vepra penale e veçantë që ka të bëjë me keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik, propozimi tillë ishte aprovuar nga grupi punues dhe vepra penale: “Keqpërdorim dhe mashtrim në prokurimin publik” tashmë neni 415 të KPRK-së ka hyrë në fuqi në muajin prill të vitit 2019.

Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të monitorimit në gjykatat themelore ka trajtuar me prioritet monitorimin e rasteve të tilla të keqpërdorimit dhe mashtrimit në prokurim publik nga zyrtarët dhe institucionet e ndryshme të vendit.

Gjatë monitorimit Çohu! ka identifikuar 34 raste në gjykatat themelore Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjakovë dhe Gjilan, në të cilat dyshohet se procedurat tenderuese nuk kanë shkuar sipas dispozitave ligjore. Mosrespektimi i procedurave ligjore gjatë procedurave tenderuese dhe shkelja e ligjeve relevante kishte rezultuar me keqpërdorimin e parasë publike nga institucionet dhe nga zyrtarë të shumtë.

Inkorporimi i dispozitës së tillë, është vlerësuar si i suksesshëm edhe nga vet akterët e sistemit të drejtësisë, në veçanti nga sistemi prokurorial. Të njëjtit vlerësojnë se inkorporimi i dispozitës së re 415 të KPKR-së, është hap i rëndësishëm në fushën e drejtësisë megjithatë  prokurimi publik në përgjithësi si dhe dispozita e re në veçanti konsiderohet si fushë komplekse andaj dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës planifikon një qasje të re në raport me këtë vepër. 

Me qëllim të ngritjes profesionale të prokurorëve dhe gjykatësve në fushën e prokurimit publik,  Akademia e Drejtësisë në Kosovë ka mbajtur 5 ditë trajnime të specializuara me përafërsisht 30 gjyqtarë dhe 10 prokurorë.

Megjithatë sfidë e vazhdueshme e sistemit të drejtësisë mbetet profilizimi i prokurorëve në fushën e prokurimit publik. 

Duke pasur parasysh faktin se prokurimi është një ndër mundësitë e keqpërdorimit të parasë publike nga zyrtarë dhe institucione të shumta që përfshinë shumë aktivitete procedurale dhe financiare, e gjithashtu një mundësi e përfitimit të jashtëligjshëm për shumë zyrtarë,  trajtimi i lëndëve të prokurimit konsiderohet më kompleks dhe kërkon një trajtim profesional.

Përkundër kësaj lëndët e kësaj natyre vazhdojnë të trajtohen sikur lëndët e tjera të korrupsionit, shumë prej të cilave edhe kishin dështuar qysh në fazat e para procedurale për shkak të defekteve profesionale të prokurorisë në veçanti.

Sfidë tjetër është mungesa e ekspertëve të specializuar në fushën e prokurimit, të cilët me ekspertizat e tyre profesionale do të ndihmonin punën e prokurorive themelore.

Duke u bazuar në gjetjet e hulumtimit dhe analizën e të dhënave janë dhënë rekomandime me theks të veçantë në uljen e korrupsionit në prokurim publik, duke vënë në pah gjetjet kryesore dhe adresimin e tyre për institucionet relevante të zbatimit të ligjit.

Raportin e plotë mund ta gjeni këtu

 • Antikorrupsion

 • Aktivitete

  20 Qershor '24

  Call for Proposals for the SELDI Small Grants Programme

  The Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), on behalf of the Southeast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI), is launching the regional Call for...

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Qeverisja e Mirë

 • Aktivitete

  7 Nëntor '22

  Pyetësor: Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publikë

  Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë...

 • Hulumtime

  13 Qershor '22

  Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

  Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të...

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Ajri i ndotur, degradimi i hapësirave të gjelbra, dëmtimi i shtretërve të lumenjve si dhe gjendja e deponive të mbeturinave janë disa probleme të cilat ishin dhe vazhdojnë të jenë të dukshme në...

 • Hulumtime

  25 Janar '22

  Online Media Monitor

  Raporti i monitorimit të mediave online janar 2020 - dhjetor 2021

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Në këtë video pasqyrohen dëmet mjedisore që janë shkaktuar ndër vite në Kosovë. Fokusi i kësaj përmbledhje është gjendja aktuale në deponitë...

 • Hulumtime

  4 Nëntor '21

  Pasojat e hidrocentraleve

  Ndërtimi i hidrocentraleve në Grykën e Deçanit dhe në Shtërpcë ka shkaktuar pasoja të shumta buzë lumit, në rrjedhën e lumit qasjen në lumë....

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Fati i zi i Drinit të Bardhë

  Për vite me radhë, kompani të shumta kanë nxjerrë rërë dhe zhavorr nga Drini i Bardhë. Eksploatimet e tyre ilegale jo vetëm që shkatërruan hektarë...

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Degradimi i Drinit të Bardhë

  Mbi një mijë hektarë të Drinit të Bardhë u dëmtuan nga eksploatuesit ilegalë të rërës dhe zhavorrit, për vite me radhë. Dënimet e vogla,...