Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të forcimit të pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Por, pavarësisht gjithë përpjekjeve dhe reformat në drejtësi, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka hasur në sfida të cilat shpeshherë kanë qenë vështirë të balancohen

Sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës për vite me radhë është ballafaquar me sfida të ndryshme të cilat kanë vështirësuar mirëfunksionimin e tij.

Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të forcimit të pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Por, pavarësisht gjithë përpjekjeve dhe reformat në drejtësi, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka hasur në sfida të cilat shpeshherë kanë qenë vështirë të balan­cohen.

Gjykatat dhe prokuroritë e vendit, kanë hasur në vështirësi të shumta, të cilat kanë rezultuar në mungesë efikasitetit në zgjidhjen e lëndëve, shkelje të dre­jtave themelore të njeriut, të cilat burojnë nga Kushte­tuta e Republikës së Kosovës si dhe nga Konventa Ndërkombëtare për Drejtat dhe Liritë themelore të Njeriut.

Fenomeni i stërzgjatjes së procedurave gjyqësore mbetet një prej problemeve më të mëdha, ky prob­lem për pasojë ka shkeljen e të drejtës së qytetarit që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavar­ur dhe e paanshme.

Duke u nisur nga fakti se kohëzgjatja e procedurave gjyqësore është një nga problemet më të vështira të gjyqësorit, si një ndër çështjet më të rëndësishme juridike paraqitet edhe mbrojtja e të drejtës në gjykim brenda afatit të arsyeshëm.

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Din­jitet ÇOHU! përmes këtij raporti mundohet të ofrojë një pasqyrë të sfidave të sistemit gjyqësor dhe atij prokurorial në Republikën e Kosovës si dhe analizimin e ligjit të përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, implementimin e tij si dhe praktikave të vendosjes në rastet disiplinore, si dhe të rregulloreve të parapara me këtë ligj. Rëndësi të veçantë i është kushtuar të dhënave statistikore të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës, sa i përket zhvillimit të procedurave disiplinore si dhe sanksioneve disipli­nore të shqiptuara ndaj prokurorëve dhe gjykatësve nga mekanizmat përkatës.

Disa nga aspektet themelore të analizuara të ligjit janë:

1. Autoritetet kompetente për pranimin e anke­save ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve;

2. Shkeljet di­siplinore për gjyqtarë dhe prokurorë;

3. Sanksionet di­siplinore dhe shkarkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve;

4. Ankesat, hetimet dhe procedura disiplinore.

Po ashtu, ky raport ofron një pasqyrë të disa nga shkeljet më të shpeshta disiplinore, bazuar në ven­dimet e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial. Vendi­met për rastet e zgjedhura janë marrë nga uebfaqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokurorial të Kosovës.

Raportin e plotë në gjuhën shqipe mund ta gjeni këtu

The full report in English can be found here

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Qeverisja e Mirë

 • Aktivitete

  7 Nëntor '22

  Pyetësor: Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publikë

  Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë...

 • Hulumtime

  13 Qershor '22

  Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

  Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të...

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Ajri i ndotur, degradimi i hapësirave të gjelbra, dëmtimi i shtretërve të lumenjve si dhe gjendja e deponive të mbeturinave janë disa probleme të cilat ishin dhe vazhdojnë të jenë të dukshme në...

 • Hulumtime

  25 Janar '22

  Online Media Monitor

  Raporti i monitorimit të mediave online janar 2020 - dhjetor 2021

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Në këtë video pasqyrohen dëmet mjedisore që janë shkaktuar ndër vite në Kosovë. Fokusi i kësaj përmbledhje është gjendja aktuale në deponitë...

 • Hulumtime

  4 Nëntor '21

  Pasojat e hidrocentraleve

  Ndërtimi i hidrocentraleve në Grykën e Deçanit dhe në Shtërpcë ka shkaktuar pasoja të shumta buzë lumit, në rrjedhën e lumit qasjen në lumë....

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Fati i zi i Drinit të Bardhë

  Për vite me radhë, kompani të shumta kanë nxjerrë rërë dhe zhavorr nga Drini i Bardhë. Eksploatimet e tyre ilegale jo vetëm që shkatërruan hektarë...

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Degradimi i Drinit të Bardhë

  Mbi një mijë hektarë të Drinit të Bardhë u dëmtuan nga eksploatuesit ilegalë të rërës dhe zhavorrit, për vite me radhë. Dënimet e vogla,...