Programet
Antikorrupsion / Analiza

Parandalimi i konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik (Ligji), edhe pse si qëllim ka qartësimin e kësaj fushe si dhe krijimin e konditave për identifikimin dhe parandalimin e konfliktit të interesit, prapëseprapë nuk do të arrijë në praktikë ta bëjë një gjë të tillë. Kodifikimi juridik i konfliktit të interesit është njëra prej sferave më të ndërlikuara në luftën kundër korrupsionit. Kryesisht ky ndërlikim lidhet me faktin se a përbën konflikti i interesit një vepër penale në vetvete apo është vetëm njëra prej rrugëve për gjenerimin e veprave tjera penale mirëpo që në vetvete, konflikti i interesit nuk përbën vepër penale.

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik (Ligji), edhe pse si qëllim ka qartësimin e kësaj fushe si dhe krijimin e konditave për identifikimin dhe parandalimin e konfliktit të interesit, prapëseprapë nuk do të arrijë në praktikë ta bëjë një gjë të tillë. Kodifikimi juridik i konfliktit të interesit është njëra prej sferave më të ndërlikuara në luftën kundër korrupsionit. Kryesisht ky ndërlikim lidhet me faktin se a përbën konflikti i interesit një vepër penale në vetvete apo është vetëm njëra prej rrugëve për gjenerimin e veprave tjera penale mirëpo që në vetvete, konflikti i interesit nuk përbën vepër penale.  

Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit të lartë publik ka nevojë për obligime përkatëse të raportimit, pasi aktualisht rastet e konfliktit të interesit vazhdojnë të jenë kryesisht të pa raportuara . Bazuar në hulumtimin e Çohu!, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit të lartë publik duhet ndryshuar dhe amandamentuar në mënyrë që ligji si i tillë, të jetë i harmonizuar me Kodin Penal , i cili e parasheh konfliktin e interesit vepër penale. 

Më qëllim të përmbushjes së kërkesave që dalin nga MSA-ja, institucionet e Kosovës premtojnë se do të krijojnë hapa konkret në kompletimin e kornizës ligjore në përputhje me standardet e BE-së. Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit  do të ndryshohet  duke adresuar obligimet përkatëse të raportimit të rasteve të konfliktit. Me ndryshimet e tilla gjithashtu do të plotësohet/ndryshohet Ligji për konflikt të interesit, duke parashikuar ekzekutimin e sanksioneve me bindëse dhe proporcionale.  

 

Të Gjeturat Kryesore

 • Kategorizimi i Konfliktit të Interesit - nevoja për kategorizim të konfliktit të interesit  sipas  funksioneve zyrtare, (p.sh. një kategorizim mund të jetë: konflikti i interesit që përfshin funksionet politike, dhe kategoria qe i përfshin funksionet e shërbimit civil);
 • Rregullimi dhe sanksionimi me Kodin Penal, (sqarimi i veprës penale konflikti i interesit);
 • Fshehja e Konfliktit të Interesit;
 • Afatet për shmangien e konfliktit të interesit;
 • Shkeljet ligjore të AKK-së me rastin e deklarimit të konfliktit të interesit (rastet);
 • Parashkrimi apo vjetërsimi (me projektligjin e ri);
 • Aspektet krahasuese.... etj.
 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  2 Prill '20

  Shkeljet e konstatuara nga auditimi në PDK

  Raporti i auditimit për vitet 2016 dhe 2017 ka gjetur disa shkelje sa i përket pasqyrave financiare në Partinë Demokratike të Kosovës (PDK)

 • Hulumtime

  10 Mars '20

  “Ndihma” e Rugovës me viza

  Ukë Rugova akuzohet nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës se gjatë një periudhe prej tri vitesh ka udhëhequr një grup kriminal, duke furnizuar...

 • Hulumtime

  26 Shkurt '20

  Auditimi konstaton disa shkelje nga LDK

  Raporti i auditimit Lidhjes Demokratike të Kosovës për vitet 2016 dhe 2017 ka gjetur disa shkelje sa i përket pasqyrave financiare

 • Hulumtime

  27 Janar '20

  Puna e detyrueshme: Mes dhimbjes dhe ditarit

  Pamundësia e pensionimit të parakohshëm në Kosovë po detyron mbi 200 arsimtarë me sëmundje të rënda të vazhdojnë procesin mësimor, duke krijuar...